دبیر هیأت رئیسه مجلس:
تاریخ: ۱۳:۵۳ :: ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
رئیس جمهور بر اساس چالش های کشور تغییراتی در وزارتخانه ها ایجاد کند

دبیر هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس جمهور بر اساس چال شهای کشور تغییراتی در وزارتخانه ها ایجاد کند، گفت: باید منتظر ماند و دید دولت چه کسانی را معرفی میک‌ند. وزارتخانه غلام رضا کاتب در گف توگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری فارس استان سمنان اظهار کرد: استان سمنان از ساختاری کویری برخوردار است و تأمین […]

دبیر هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس جمهور بر اساس چال شهای کشور تغییراتی در وزارتخانه ها ایجاد کند، گفت: باید منتظر ماند و دید دولت چه کسانی را معرفی میک‌ند. وزارتخانه

غلام رضا کاتب در گف توگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری فارس استان سمنان اظهار کرد: استان سمنان از ساختاری کویری برخوردار است و تأمین منابع مالی در آن بسیار اهمیت دارد. وی ادامه داد: رفع مشکلات استان سمنان باید از جمله برنام ههای مهم دولت دوازدهم باشد و اقدامات اساسی را در این راستا اجرایی کند.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی در بحث چیدمان کابینه دولت دوازدهم هم تصریح کرد: دول تها با گرفتن سکان مدیریت کشور به عنوان قوه مجریه، تغییر و تحولاتی را در بدنه کابینه خود اعمال میک‌نند و رئی سجمهور هم در دولت دوازدهم تغییرات مدیریتی را در وزارتخان ههای مختلف انجام خواهد داد.

کاتب با تأکید بر اینکه تغییرات در وزارتخان ههای مختلف باید برحسب نیازهای موجود انجام شود، اضافه کرد: باید تلاش شود تا کارآمدی همه حوز هها افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه رئی سجمهور بر اساس چالش های امروز کشور تغییراتی در مدیریت برخی از وزارتخان هها در بدنه دولت دوازدهم ایجاد خواهد کرد، تصریح کرد: شاهد این تغییرات در آغاز کار دولت دوازدهم خواهیم بود. وزارتخانه

دبیر هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید منتظر بمانیم و ببینیم رئی سجمهور چه وزرایی را برای مدیریت وزارتخان ههای مختلف به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد میک‌ند،اضافه کرد: نمایندگان خانه ملت در این راستا تصمیم گیری میک‌نند. کاتب با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دید
کارشناسی و بررسی سوابق افراد ب هعنوان وزرای پیشنهادی دولت در وزارتخانه های مختلف به آنها رأی اعتماد می دهند، اظهار کرد: مجلس دقت خاصی در تصویب مباحث مختلف دارد. وزارتخانه