تاریخ: ۲۱:۱۴ :: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
فرماندار کاشان به رأی دهندگان به رئیسی توهین کرد

کاشان نیوز نوشت:حمیدرضا مومنیان در ابتدای سخنران یاش در جشن پیروزی روحانی که در سالن رضوی برگزار شد به بازی بُرد- بُرد مردم در انتخابات و به رشد اجتماعی مردم اشاره کرد. فرماندار در ادامه ی گفت ههایش افزود: امروز کوته اندیشانی را بدرقه م یکنیم که روز جمعه م یخواستند روحانی را بدرقه کنند، امشب ما کسانی […]

کاشان نیوز نوشت:حمیدرضا مومنیان در ابتدای سخنران یاش در جشن پیروزی روحانی که در سالن رضوی برگزار شد به بازی بُرد- بُرد مردم در انتخابات و به رشد اجتماعی مردم اشاره کرد.

فرماندار در ادامه ی گفت ههایش افزود: امروز کوته اندیشانی را بدرقه م یکنیم که روز جمعه م یخواستند روحانی را بدرقه کنند،

امشب ما کسانی را بدرقه م یکنیم که م یخواستند ما را به بهانه ی یاران هها گول بزنند. هی چکس در هیچ جامع های نخبگان خودش را بدرقه نم یکند این باعث تأسف است که بعضی به فکر بدرقه ی نخبگان جامع هی خویش باشند. بندبند سخنان مومنیان با تشویق وابراز احساسات مثبت حاضران همراه بود. مجری در ادام هی جشن با ارائ هی بیوگرافی کاملی از مهمان برنامه برای حاضران بازگو کرد و با ذکر خاطر های از غلامعلی رجایی وی را دعوت کرد که به ایراد سخنرانی بپردازد. این جلسه مشاور هاشمی رفسنجانی در ابتدای سخنانش حامل پیغام سید محمد خاتمی بود که خواهان ابلاغ سلام گرم و خالصان هاش به مردم کاشان بود این قسمت از گفته وی با ابراز احساسات گرم حضار همراه شد.

غلامعلی رجایی در ادام هی سخنانش گفت: شما به کسانی نه گفتید که م یخواستند دروغ را در جامعه حاکم کنند. این یار دیرین انقلاب ضمن اشار هی مستقیم به گافهای احمد ینژاد با استناد به نق لقولی از علی جنتی و جهانگیری از خالی بودن خزانه در شروع دولت یازدهم خبر داد و گفت دولت یازدهم با دو سیاهچاله ی
یاران هها و مسکن مهر مواجه بود که هرچه در آن ریخته م یشد پر شدنی نبود!

وی در ادامه با اشاره به تمثیل معاون اول ریس جمهور گفت ماشین این کشور در دره سقوط کرده بود دولت یازدهم تمام تلاشش را  به کار گرفت تا این ماشین را از دره خارج کند؛ و اکنون سعی دارد این ماشین را برای شروع حرکت به جلو در دولت دوازدهم را هاندازی کند.
مهمان برنامه خاطرنشان کرد که به حول و قوه الهی دولت بعدی دولت اصلاحات خواهد بود.