تاریخ: ۱۱:۱۰ :: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
افت شاخص کسب و کار در پاييز۹۶

گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادي اتاق ايران از محيط کسب و کار در پاييز ۹۶ نشان مي‌دهد که فضاي کسب و کار در اين فصل نسبت به فصل گذشته با عقبگرد مواجه شده و فعالان اقتنصادي شرکت کننده در اين پايش معتقدند برايند مولفه‌هاي کسب و کار به سمت معکوس حرکت کرده است.جديدترين گزارش […]

گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادي اتاق ايران از محيط کسب و کار در پاييز ۹۶ نشان مي‌دهد که فضاي کسب و کار در اين فصل نسبت به فصل گذشته با عقبگرد مواجه شده و فعالان اقتنصادي شرکت کننده در اين پايش معتقدند برايند مولفه‌هاي کسب و کار به سمت معکوس حرکت کرده است.جديدترين گزارش پايش ملي محيط کسب و کار منتشر شد. مرکز آمار و اطلاعات اقتصادي اتاق ايران که طبق قانون بهبود محيط کسب و کار به عنوان مسوول پايش محيط کسب و کار است، نتايج پايش اين شاخص در پاييز سال جاري را منتشر کرد.اين گزارش حکايت از کاهش کيفيت محيط کسب و کار براي دومين فصل متوالي دارد. فعالان اقتصادي که به عنوان مرجع مشارکت کننده در اين پايش به مولفه‌هاي مربوط به فضاي کسب و کار نمره مي‌دهند،‌وضعيت فضاي کسب و کار در فصل پاييز را بدتر از فصل تابستان ارزيابي کرده‌اند. اين در حالي است که ارزيابي آن‌ها از محيط کسب و کار در تابستان نيز نشان‌دهنده بدتر شدن فضا نسبت به بهار امسال بود.بر اساس نتايج حاصل از پايش ملي محيط کسب‏وکار ايران در پاييز ۱۳۹۶، رقم شاخص ملي، ۵٫۸۵ (نمره بدترين ارزيابي ۱۰ است) محاسبه شده که تا حدودي بدتر از وضعيت اين شاخص نسبت به ارزيابي فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۶ با ميانگين ۵٫۷۷) است. همچنين اين ارزيابي بيانگر آن است که از ديد فعالان اقتصادي مشارکت‌کننده در اين پايش، وضعيت اکثر مؤلفه‌هاي مؤثر بر محيط کسب وکار ايران در پاييز ۱۳۹۶، تا حدودي نامساعدتر شده است.

ترينهاي فضاي کسب و کار

در پاييز ۱۳۹۶، فعالان اقتصادي مشارکت‌کننده در اين پايش، سه مؤلفه: ۱- بي‌ثباتي و غيرقابل پيش‌بيني بودن قيمت‌ها (مواد اوليه و محصولات) ۲- دشواري تأمين مالي از بانک‌ها و ۳- بي‌ثباتي سياست‌ها، مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر به کسب وکار را نامناسب‌ترين و سه مؤلفه: ۱-محدوديت دسترسي به برق ۲-محدوديت دسترسي به سوخت (گاز، گازوئيل و…) و ۳-محدوديت‌هاي دسترسي به ارتباطات (تلفن همراه و اينترنت) را مناسب‌ترين مؤلفه‌هاي محيط کسب وکار کشور نسبت به ساير مؤلفه‌ها ارزيابي کرده‌اند.در هر ۴ دوره قبلى پايش فضاي کسب و کار از سوي اتاق ايران، دشوارى تأمين مالى از بانک‌ها به عنوان نامساعدترين مولفه کسب و کار ارزيابى شده بود اما در دوره پائيز ۱۳۹۶، بي‌ثباتي و غيرقابل پيش‌بينى بودن قيمت‌ها (مواد اوليه و محصولات)، نامساعدترين مؤلفه کسب و کار ارزيابى شده است. محدوديت‌ دسترسي به برق در هر ۵ دوره اجراى طرح مساعدترين مولفه کسب وکار ارزيابى شده است.

وضعيت استانها در شاخص کسب و کار

بر اساس يافته‌هاي اين طرح در پاييز ۱۳۹۶، استان‌هاي کرمانشاه، خراسان شمالى و ايلام به‌ترتيب داراي بدترين وضعيت محيط کسب‏وکار و استان‌هاي گيلان، خراسان جنوبى و مازندران به ترتيب داراي بهترين وضعيت محيط کسب‏وکار نسبت به ساير استان‌ها ارزيابي شده‌اند. قابل ذکر است که عدد شاخص در يک استان کشور داراي نوسان قابل توجه (بيش از ۱۰ درصد) نسبت به فصل گذشته بوده که عمدتاً به دليل تغيير در تعداد پرسشنامه‌هاي تکميل شده در آن استان‌ بوده است.

شرايط بخشهاي اقتصادي

براساس نتايج اين پايش در پاييز ۱۳۹۶، وضعيت محيط کسب‏وکار در بخش کشاورزي در مقايسه با بخش‌هاي صنعت و خدمات مناسب‌تر ارزيابي شده است. در بين رشته فعاليت‌هاي اقتصادي، رشته فعاليت‌هاي: ۱- آموزش ۲- ساختمان و ۳- استخراج معدن، به ترتيب داراي بدترين وضعيت کسب‏وکار و رشته فعاليت‌هاي: ۱- ادارى و خدمات پشتيبانى، ۲ – خدمات مربوط به تأمين جا و غذا و ۳ – سلامت انسان و مددکارى اجتماعى، به ترتيب بهترين وضعيت کسب‏وکار را در مقايسه با ساير رشته فعاليت‌هاي اقتصادي درکشور داشته‌اند

 

محيط مالي نامساعدترين

 

بر اساس نظريه عمومي کارآفريني شين، شاخص ملي محيط کسب‏وکار ايران در پاييز ۱۳۹۶، عدد ۶٫۰۳ (عدد ۱۰ بدترين ارزيابي است) به دست آمده است که تا حدودي بدتر از وضعيت اين شاخص در ارزيابي فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۶ با ميانگين ۵٫۹۲) است. ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي عدد ۵٫۹۶ است که در ارزيابي فصل گذشته عدد ۵٫۸۴ حاصل شده بود و ميانگين ارزيابي محيط نهادي عدد ۶٫۰۸ است که در فصل گذشته عدد ۵٫۹۸ ارزيابي شده بود. نگاه اجمالي نشان مي‌دهد همانند فصل گذشته محيط جغرافيايي با عدد ۴٫۳۹ و محيط مالي با عدد ۷٫۹۷ به ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيط‌ها بر اساس نظريه عمومي کارآفريني شين بوده‌اند.